Klinikken påtager sig ikke at udskrive cannabis som medicin, idet vi ikke anser os selv for fagligt klædt på til dette, fordi man efter vores vurdering på nuværende tidspunkt ved for lidt om effekt og bivirkninger af cannabis som medicin. Hvis du som patient hos os gerne vil drøfte, om du er en af de få, som det kan være relevant at henvise til speciallæge i et andet speciale på baggrund af den politiske beslutning, man i Folketinget har truffet vedrørende cannabis som medicin, vil vi bede dig bestille en tid hos en af lægerne i klinikken, så kan vi drøfte dette i forhold til din konkrete situation.

Det faglige selskab for praktiserende læger – Dansk Selskab for Almen Medicin – fraråder sine medlemmer at udskrive cannabis som medicin, og vi holder os til denne faglige anbefaling til os, jfr. nedenstående.

DSAM, København 010118

Information om udskrivning af cannabis som medicin

Folketinget har vedtaget en 4-årig forsøgsordning, der fra 1/1-2018 gør det muligt for praktiserende læger at udskrive en række nye cannabisprodukter som medicin.

Man hører mest om de positive virkninger

Forventningerne til forsøgsordningen er høje. De positive enkelthistorier fra pressen handler ofte om andre speciallægers brug af cannabisprodukter, f.eks. i forbindelse med behandling af kræftsygdom, sclerose eller rygmarvsskade. Den praktiserende læges område vil i forsøgsordningen især handle om udskrivning af cannabis for kroniske smerter.

Hvad siger myndighederne om brug af cannabis som smertestillende medicin

Lægemiddelstyrelsen skriver: ”De konkrete produkter i forsøgsordningen er ikke nødvendigvis undersøgt, og de mulige bivirkninger på kort og lang sigt er heller ikke tilstrækkeligt kortlagt”. De har vurderet, at det er nervesmerter (såkaldt neuropatiske smerter), lægen kan overveje at behandle med medicinsk cannabis, og at det ikke er relevant ved andre typer smerter.

Patientens sikkerhed vejer tungest – virkninger og bivirkninger dårligt belyst

Når man i dag indfører nye behandlinger i sundhedsvæsenet sker det normalt på baggrund af solid viden om effekt og bivirkninger og myndighedernes godkendelser.

De cannabisprodukter, som politikerne nu vil have læger til at udskrive og tage ansvar for, er ikke godkendte som lægemidler af myndighederne, hvilket især går ud over sikkerheden for patienten.

Effekt: Viden om virkningerne på kroniske nervesmerter er sparsom og af dårlig kvalitet, og den mulige effekt er ubetydeligt svag og ikke dokumenteret ud over tre uger.

Bivirkninger: Vi ved at cannabis kan have mange bivirkninger, f.eks. forstyrrelser af hjerterytme og blodtryk, svimmelhed, besvimelse, faldulykker især hos ældre, angst, koncentrationsbesvær, sanseforstyrrelser, depression, psykotiske symptomer og afhængighed.

De praktiserende læger frarådes at udskrive cannabis som medicin

De praktiserende lægers fagvidenskabelige selskab, Dansk Selskab for Almen medicin (DSAM), har af hensyn til patienternes sikkerhed fra starten frarådet forsøgsordningen, men til gengæld støttet gennemførelse af egentlige forsøg med cannabis som medicin.

DSAM fraråder derfor nu de praktiserende læger at tage ansvaret for at udskrive cannabis, ligesom vi også fraråder at overtage ansvaret for receptudskrivning i tilfælde, hvor andre speciallæger har opstartet udskrivning af cannabisprodukter.

I de få tilfælde, hvor de officielle kriterier for at udskrive cannabis kunne være opfyldt (herunder at relevante godkendte lægemidler bør være afprøvet først), anbefaler vi de praktiserende læger at henvise til de relevante lægespecialer, f.eks. neurologer og læger specialiseret i smertebehandling, som kan påtage sig at vurdere om cannabis kan komme på tale.

Med venlig hilsenAnders BeichFormand DSAM